Writing Screenplay

فیلمنامه نویسی

داستان تنها برای سرگرمی نیست. داستان خوب افراد را شیفته کار شما می کند. هدف شما هر چه باشد تهیه تیزر و یا فیلم های کوتاه، نیمه بلند و بلند، نویسندگان حرفه ای هایتاپکس داستان و فیلمنامه ای زیبا برای آثار و تیزر های شما تهیه می کنند.

موشن گرافیک و جلوه های بصری

گاهی یک تصویر مؤثر تر از هزاران لغت است. موشن گرافیک و جلوه های بصری تأثیر تبلیغات شما را دو صد چندان می کند. همچنین دیگر لازم نیست هزینه سرسام آوری برای استفاده از لوکیشن های گران بپردازید. هایتاپکس با پرده سبز زیباترین لوکیشن ها را برای تبلیغات شما خلق می کند.