دکتر نسیم گل آقایی

مدیر دپارتمان زبان های خارجی

یادگیری زبان انگلیسی دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. تیم اساتید زبان انگلیسی هایتاپکس دوره های ویژه ای را برای هنرمندان و متقاضیان مدارک بین المللی زبان انگلیسی از قبیل IELTS و  TOEFL برگزار می کنند. ما تا تسلط کامل شما به زبان انگلیسی همراه شما هستیم.

IELTS Preparation