دکتر فرامرز کاظمینی

مدیر دپارتمان سینمایی و دیجیتال

امور محتوای سینمایی و دیجیتال از قبیل فیلم نامه، تولید فیلم کوتاه، فیلم نیمه بلند و بلند و تیزرهای تبلیغاتی و اصلاحات نور، رنگ و صدای پست پروداکشن را به تیم ما بسپارید.